Disclaimer

Gebruik van de website van Currence Holding B.V. en de daarmee verbonden websites van ondernemingen waarover Currence Holding B.V. direct of indirect het bestuur voert (hierna tezamen: "de vennootschappen"), is onderworpen aan de onderstaande voorwaarden en beperkingen.

Toegang tot en het gebruik van deze websites (hierna tezamen: “de sites”) betekent dat de gebruiker geacht wordt van deze gebruiksvoorwaarden en de Privacy- en cookieverklaring Currence kennis te hebben genomen en ze te aanvaarden.

Aansprakelijkheid
Currence besteedt de grootst mogelijke zorg aan de organisatie van haar Acties en het beheer van haar website. Desondanks kan het voorkomen dat de weergegeven of verstrekte informatie niet volledig of onjuist is. Iedere aansprakelijkheid voor eventuele schade ten gevolge van toegang tot en gebruik van of de informatie op de sites, en sites die verbonden/gelinkt zijn naar deze sites, wordt door de vennootschappen uitdrukkelijk afgewezen. De op de sites aanwezige gegevens zijn bedoeld ter verstrekking van algemene informatie en zijn niet uitputtend of ter advies bedoeld. De vennootschappen, alsmede de directies en medewerkers van de vennootschappen aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor de informatie en/of aanbevelingen die op de sites worden gepubliceerd of waartoe via de sites toegang wordt geboden. Deze informatie en aanbevelingen kunnen zonder voorafgaande waarschuwing worden gewijzigd. Aan de verstrekte informatie kunnen geen rechten worden ontleend. De vennootschappen zijn op geen enkele wijze aansprakelijk voor de gevolgen van activiteiten die worden ondernomen op basis van de sites. Evenmin zijn de vennootschappen aansprakelijk voor elektronische communicatie via de sites.

Geen garanties
Currence Holding B.V. biedt deze sites en de inhoud daarvan aan zoals deze op het scherm te zien is (“as is”). De inhoud van de sites is met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Er wordt geen enkele garantie of verklaring, noch uitdrukkelijk noch stilzwijgend, gegeven terzake van de redelijkheid, juistheid of volledigheid van de informatie welke op de sites wordt gepubliceerd of waartoe via de sites toegang toe wordt geboden. De vennootschappen aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor de eventuele gevolgen van het feit dat de sites, om welke reden dan ook, op enig moment niet (ongestoord) beschikbaar zijn. De sites kunnen tijdelijk of definitief buiten gebruik worden gesteld zonder voorafgaande aankondiging. De vennootschappen garanderen niet dat de sites vrij zijn van virussen, of andere soortgelijke verstorende elementen. Bovenstaande uitsluitingen van aansprakelijkheden van Currence gelden eveneens voor alle door Currence ingeschakelde hulppersoneel en derden.

Intellectuele eigendomsrechten
Alle op de sites afgebeelde gegevens, waaronder begrepen teksten, foto’s, illustraties, grafisch materiaal, (handels)namen, logo’s, waren- en dienstmerken zijn in eigendom of licentie bij de vennootschappen en worden beschermd door auteursrecht, merkenrecht en/of enig ander intellectueel eigendomsrecht. De (intellectuele) eigendomsrechten gaan op geen enkele wijze over op (rechts)personen die toegang krijgen tot de site. De gebruiker van de site is verantwoordelijk voor de keuze en het gebruik van de inhoud van de site en derhalve volledig voor eigen risico. Deze site is bestemd voor eigen persoonlijk gebruik, waarbij het de gebruiker van de site niet is toegestaan de inhoud van de site te vermenigvuldigen, wijzigen, verwijderen, door te sturen, distribueren, verspreiden of tegen vergoeding beschikbaar te stellen aan derden, zonder de uitdrukkelijke, schriftelijke, toestemming van (één van) de vennootschappen.