Klachtenregeling

Inleiding
De Licentie- en Certificaatovereenkomsten kennen een arbitrageregeling inhoudende dat alle geschillen welke mochten ontstaan naar aanleiding van de Licentie- of Certificaatovereenkomst dan wel van nadere overeenkomsten die daarvan het gevolg mochten zijn, bij uitsluiting worden beslecht door arbitrage overeenkomstig het Arbitragereglement van het Nederlands Arbitrage Instituut (‘NAI Arbitragereglement’).

In de Certificeringsprocedure is voorzien dat in geval van een meningsverschil omtrent de uitkomsten of de wijze van uitvoering van de certificering Currence en de betrokken Instelling met elkaar in overleg zullen treden om een oplossing te bereiken. Indien Currence en de Instelling niet tot een oplossing komen, kan een beroep worden gedaan op de in de Licentie- en Certificaatovereenkomst beschreven arbitrageregeling.

In aanvulling op deze arbitrageregeling wenst Currence te voorzien in een klachtenregeling voor klachten van licentie- en certificaathouders en derden die niet onder bovengenoemde arbitrageregeling vallen. Door middel van deze klachtenregeling streeft Currence er naar een oplossing voor de klacht te bieden.

Deze klachtenregeling is van toepassing op Currence Holding B.V. en haar dochtervennootschappen (gezamenlijk aangeduid als ‘Currence’).

Artikel 1 Klachtrecht
1. Een ieder heeft het recht om over de wijze waarop Currence zich in een bepaalde gelegenheid jegens hem heeft gedragen een klacht in te dienen bij Currence.
2. Een gedraging van een medewerker van Currence wordt aangemerkt als een gedraging van Currence.

Artikel 2 Procedure
1. De klager dient zijn klacht schriftelijk en met redenen omkleed in te dienen bij Currence, ter attentie van de algemeen directeur.
2. Currence legt de datum van ontvangst van de klacht vast in haar Klachtenregister en bevestigt zo spoedig mogelijk de ontvangst van de klacht aan klager.
3. Currence draagt er zorg voor dat de klacht binnen zes weken na ontvangst is behandeld. Currence is gerechtigd deze termijn eenmaal met een periode van maximaal vier weken te verlengen.
4. Currence behandelt de klacht volgens het principe van hoor en wederhoor. Alvorens op de klacht te beslissen, zal Currence klager horen.
5. Currence zal klager schriftelijk en gemotiveerd van haar besluit op de klacht in kennis stellen.
6. Tegen een besluit op de klacht kan geen bezwaar of beroep worden ingesteld.

Artikel 3 Archivering
1. Currence houdt in haar Klachtenregister een overzicht bij van alle bij Currence binnen gekomen klachten.
2. De op de klacht betrekking hebbende stukken worden door Currence gearchiveerd.