Bestuur en governance

Currence heeft een eenduidige governance

Currence is een zelfstandige organisatie die eigenaar is van de collectieve nationale betaalproducten. Daarom stelt zij regels op voor het gebruik van deze producten, certificeert zij marktpartijen (banken en toeleveranciers), waarna deze partijen een licentie- en/of certificaatovereenkomst met Currence sluiten. Zij houdt toezicht op de naleving van de regels voor de producten. Belangrijk hierbij is dat Currence een onafhankelijke rol heeft en zorg draagt voor een gelijk speelveld voor alle partijen die een rol (willen) spelen in het betalingsverkeer met de Currence-producten.

Directie en Raad van Commissarissen hebben de governance van Currence getoetst aan de Nederlandse Corporate Governance Code (de ‘Code Tabaksblat’). Hoewel deze code niet op haar van toepassing is omdat Currence geen beursgenoteerde onderneming is, volgt Currence de principes en ‘best practice’ bepalingen in overwegende mate.

De doelstelling van de organisatie om marktwerking te faciliteren weerspiegelt zich in de governancestructuur. De governance van Currence heeft zes pijlers; waarvan er vijf statutair zijn vastgelegd. Elk van die pijlers heeft duidelijk afgebakende bevoegdheden en taken: De belangrijkste bevoegdheid van de (1) Algemene vergadering van Aandeelhouders (AvA) betreft de goedkeuring van de uitgangspunten van het strategisch beleid. Andere bevoegdheden zijn onder meer de vaststelling van de jaarrekening, de wijziging van de statuten en de uitgifte van aandelen. In uitzonderlijke gevallen heeft de AvA een specifieke bevoegdheid bij wijziging van bestaande producten als die wijziging ingrijpende veranderingen in de infrastructuur van het betalingsverkeer tot gevolg heeft. Het stemrecht van de aandeelhouders is gebaseerd op de aandeelverhoudingen en de besluiten worden genomen bij gewone meerderheid van stemmen.

De (2) Raad van Commissarissen (RvC) houdt toezicht op het door de Directie gevoerde beleid en de algemene gang van zaken. Daarnaast heeft de RvC een adviserende functie. De Raad keurt onder andere het jaarlijkse ondernemingsplan goed. De RvC functioneert altijd in het belang van de onderneming en alle belanghebbenden. In de RvC heeft elke commissaris één stem. Alle besluiten worden genomen bij gewone meerderheid van stemmen.

Thans bestaat de Raad uit twee leden en is geen van de leden gelieerd aan aandeelhouders, licentie- of certificaathouders. De commissarissen worden benoemd door de AvA voor een periode van vier jaar en kunnen twee maal worden herbenoemd.

De Raad van Commissarissen is per 1 november 2014 als volgt samengesteld:

  • Rien Hinssen (1956), voorzitter.
    De heer Hinssen was tot 2011 lid van de Raad van Bestuur van SNS REAAL. De heer Hinssen is benoemd in 2014 en periodiek aftredend in 2022.
  • Sjors Kruiper (1959).
    De heer Kruiper is CFO van de Royal Fruitmasters Group. De heer Kruiper is benoemd in 2011, herbenoemd in 2015 en periodiek aftredend in 2023.

In zijn vergadering van 19 juni 2006 heeft de RvC na overleg met de Directie een Profielschets vastgesteld. De profielschets bevat algemene en bijzondere criteria aan de hand waarvan (nieuwe) leden worden aangezocht c.q. benoemd. De profielschets zal periodiek worden geëvalueerd.

De RvC heeft in zijn vergadering van 28 november 2014 het
Reglement Raad van Commissarissen Currence aangepast. Het reglement geeft in aanvulling op het bepaalde in de wet en statuten regels met betrekking tot aangelegenheden van de Raad.

De (3) Directie opereert objectief, zelfstandig en onafhankelijk om marktwerking te kunnen faciliteren. De Directie is verantwoordelijk en zelfstandig bevoegd voor het contracteren van licentie- en certificaathouders, het houden van toezicht op de naleving van de regelgeving door deze deelnemers en het eventueel opleggen van sancties bij niet naleving of overtreding. Tevens is zij zelfstandig bevoegd voor het beleid waaronder het vaststellen van de regelgeving (Rules & Regulations; R&R) en de overige licentievoorwaarden, waaronder de tarieven. Voordat definitieve besluitvorming over de R&R plaats vindt, worden marktpartijen over de voorgenomen wijziging geconsulteerd. Immers, deze kunnen gevolgen hebben voor de infrastructuur van het betalingsverkeer en voor hun bedrijf.

De Directie wordt gevoerd door drs Piet M. Mallekoote.

De (4) Raad voor Licentiehouders (RvL) en de (5) Raad voor Certificaathouders (RvCert) zijn de inspraakorganen voor de klanten van Currence. Voor een veilig en efficiënt betalingsverkeer hecht Currence zeer aan inspraak bij zaken die van gemeenschappelijk belang zijn. Commerciële zaken en mededingingsrechtelijk relevante onderwerpen zijn hiervan uitgezonderd. De raden vormen een afspiegeling van de afnemers van Currence. De raden fungeren als adviesorgaan en voorzien de Directie van Currence gevraagd en ongevraagd van advies. De Directie geeft zich doorgaans goed rekenschap van deze adviezen, maar is niet verplicht ze te volgen. Aan de RvL en de RvCert worden onder meer voorgenomen besluiten voor wijzigingen in en acceptatie van nieuwe R&R’s voor advies voorgelegd. Met de RvL wordt periodiek overleg gevoerd. Het overleg in de RvCert wordt op ad hoc basis, afhankelijk van het onderwerp, gevoerd met direct belanghebbenden. Elk jaar wordt met alle certificaathouders gezamenlijk een bijeenkomst belegd. Als er andere partijen in de markt zijn die (nog) niet zijn vertegenwoordigd in de RvL of de RvCert, kunnen deze partijen op ad hoc basis gevraagd worden een separaat advies te formuleren vanuit hun expertise op specifieke punten.

Het Nederlands Arbitrage Instituut benoemt een onafhankelijk (6) College van Beroep waar partijen tegen een uitspraak of sanctie van Currence in verweer kunnen gaan. Daarmee is de onafhankelijkheid van Currence extra verzekerd.

In aanvulling op de arbitrageregeling beschikt Currence over een klachtenregeling voor klachten van licentie- en certificaathouders en derden die niet onder deze arbitrageregeling vallen. Door middel van deze klachtenregeling streeft Currence er naar een oplossing voor de klacht te bieden.