Privacy verklaring

Disclaimer

Gebruik van de website van Currence Holding B.V. en de daarmee verbonden websites (inclusief de iDEAL app) van ondernemingen waarover Currence Holding B.V. direct of indirect het bestuur voert (hierna tezamen: “de vennootschappen”), is onderworpen aan de onderstaande voorwaarden en beperkingen. Toegang tot en het gebruik van deze websites (hierna tezamen: “de sites”) betekent dat de gebruiker geacht wordt van deze gebruiksvoorwaarden en de Privacyverklaring Currence kennis te hebben genomen en ze te aanvaarden.

Aansprakelijkheid

Currence besteedt de grootst mogelijke zorg aan de organisatie van haar Acties en het beheer van haar website. Desondanks kan het voorkomen dat de weergegeven of verstrekte informatie niet volledig of onjuist is. Iedere aansprakelijkheid voor eventuele schade ten gevolge van toegang tot en gebruik van of de informatie op de sites, en sites die verbonden/gelinkt zijn naar deze sites, wordt door de vennootschappen uitdrukkelijk afgewezen. De op de sites aanwezige gegevens zijn bedoeld ter verstrekking van algemene informatie en zijn niet uitputtend of ter advies bedoeld. De vennootschappen, alsmede de directies en medewerkers van de vennootschappen aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor de informatie en/of aanbevelingen die op de sites worden gepubliceerd of waartoe via de sites toegang wordt geboden. Deze informatie en aanbevelingen kunnen zonder voorafgaande waarschuwing worden gewijzigd. Aan de verstrekte informatie kunnen geen rechten worden ontleend. De vennootschappen zijn op geen enkele wijze aansprakelijk voor de gevolgen van activiteiten die worden ondernomen op basis van de sites. Evenmin zijn de vennootschappen aansprakelijk voor elektronische communicatie via de sites.

Geen garanties

Currence Holding B.V. biedt deze sites en de inhoud daarvan aan zoals deze op het scherm te zien is (“as is”). De inhoud van de sites is met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Er wordt geen enkele garantie of verklaring, noch uitdrukkelijk noch stilzwijgend, gegeven terzake van de redelijkheid, juistheid of volledigheid van de informatie welke op de sites wordt gepubliceerd of waartoe via de sites toegang wordt geboden. De vennootschappen aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor de eventuele gevolgen van het feit dat de sites, om welke reden dan ook, op enig moment niet (ongestoord) beschikbaar zijn. De sites kunnen tijdelijk of definitief buiten gebruik worden gesteld zonder voorafgaande aankondiging. De vennootschappen garanderen niet dat de sites vrij zijn van virussen, of andere soortgelijke verstorende elementen. Bovenstaande uitsluitingen van aansprakelijkheden van Currence gelden eveneens voor alle door Currence ingeschakelde hulppersoneel en derden.

Intellectuele eigendomsrechten

Alle op de sites afgebeelde gegevens, waaronder begrepen teksten, foto’s, illustraties, grafisch materiaal, (handels)namen, logo’s, waren- en dienstmerken zijn in eigendom of licentie bij de vennootschappen en worden beschermd door auteursrecht, merkenrecht en/of enig ander intellectueel eigendomsrecht. De (intellectuele) eigendomsrechten gaan op geen enkele wijze over op (rechts)personen die toegang krijgen tot de site. De gebruiker van de site is verantwoordelijk voor de keuze en het gebruik van de inhoud van de site en derhalve volledig voor eigen risico. Deze site is bestemd voor eigen persoonlijk gebruik, waarbij het de gebruiker van de site niet is toegestaan de inhoud van de site te vermenigvuldigen, wijzigen, verwijderen, door te sturen, distribueren, verspreiden of tegen vergoeding beschikbaar te stellen aan derden, zonder de uitdrukkelijke, schriftelijke, toestemming van (één van) de vennootschappen.

Privacy- en cookieverklaring Currence

Currence waardeert uw belangstelling voor haar producten en diensten en respecteert uw privacy en die van alle andere bezoekers van onze website(s). Middels deze privacy- en cookieverklaring informeert Currence u over de verwerking van uw persoonsgegevens door Currence via onze website(s).

Verwerking persoonsgegevens

Via onze websites verzamelde persoonsgegevens worden conform de toepasselijke wet- en regelgeving verwerkt, in de mate die voor elk specifiek geval noodzakelijk is en in overeenstemming met hetgeen in specifieke gevallen met u is overeengekomen. Wij verwerken persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor het aanbieden van een contactformulier en het beantwoorden van uw verzoek om informatie.

Derden met wie wij samenwerken worden door ons verplicht om uw privacy te respecteren. Neem voor vragen gerust contact op via de op de website vermelde contactgegevens.

Bewaren

Wanneer uw persoonsgegevens via het contactformulier zijn ontvangen, zullen wij deze gegevens hooguit twee maanden, te rekenen vanaf de dag van ontvangst van het informatieverzoek, bewaren om eventuele vervolgvragen goed te kunnen beantwoorden. Gegevens worden verwijderd zodra het verzoek tot informatie is afgehandeld.

Geen verstrekking aan derden tenzij

Currence zal uw persoonsgegevens nooit verkopen aan derden. Currence zal uw persoonsgegevens ook niet verstrekken aan derden, tenzij wij daartoe wettelijk verplicht zijn, bijvoorbeeld op grond van een rechtmatige vordering van bevoegde autoriteiten.

Verzoek tot inzage, correctie en verwijdering

U kunt een verzoek tot inzage in de door Currence via haar website(s) over u verzamelde persoonsgegevens indienen door een e-mail te sturen naar info@currence.nl. Naar aanleiding van dit inzageverzoek kunt u ons verzoeken uw persoonsgegevens aan te passen of te verwijderen.

Beveiliging

Currence heeft technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen getroffen om de gegevens waarover we beschikken te beschermen tegen onopzettelijke of moedwillige manipulatie, verlies, vernietiging of tegen inzage door onbevoegden. Onze beveiligingsprocedures worden regelmatig verbeterd onder meer door de invoering van nieuwe technologieën.

Cookies

Wat zijn cookies?
Deze website maakt gebruik van zogenaamde ‘cookies’. Een cookie is een klein gegevensbestandje dat door de website via uw browser op uw computer wordt bewaard. Cookies zijn nodig om het gebruik van de website makkelijker te maken (functionele cookies) en om het bezoek aan de website te meten (meetcookies). Wij gebruiken cookies om u verder te blijven informeren over iDEAL. Wij gebruiken geen commerciële cookies van derden. Deze website vertoont geen advertenties.

Functionele cookies
Met functionele cookies kan het gebruik van de website makkelijker en prettiger worden gemaakt. Functionele cookies zorgen er bijvoorbeeld voor dat u niet meer wordt lastiggevallen met een cookiewaarschuwing nadat u uw wensen omtrent het gebruik van cookies kenbaar heeft gemaakt. Ook andere handige voorkeuren en instellingen op de website kunnen met functionele cookies worden bijgehouden. Met functionele cookies worden geen persoonsgegevens geregistreerd, ze zijn strikt anoniem. Functionele cookies kunt u niet via de website uitschakelen.

Meetcookies
Deze cookies worden ingezet om te meten hoeveel bezoekers deze website krijgt en welke pagina’s ze bezoeken. De website registreert ook met welke apparaten en browsers de website wordt bezocht, op welke dagen en tijden en vanuit welke landen. De meetgegevens zijn anoniem en kunnen niet worden herleid tot individuen. Met behulp van meetgegevens kan de indeling, inhoud en werking van de website beter worden afgestemd op de wensen en het gedrag van de bezoekers. U kunt meetcookies uitschakelen via de cookie-instellingen van de website. Voor het onderhoud van de website is het beter als u meetcookies ingeschakeld laat.

Op Wikipedia vindt u meer informatie over cookies.

Wijzigingen in onze verklaring

We behouden ons het recht voor om deze privacy- en cookieverklaring naar ons eigen inzicht te wijzigen of te verwijderen. Wanneer Currence wijzigingen doorvoert in de manier waarop met via deze websites verzamelde persoonsgegevens wordt omgegaan, zal dit via een wijziging in de privacy- en cookieverklaring bekend worden gemaakt.

Amsterdam, 25 mei 2018