Profielschets

Profielschets van de Raad van Commissarissen van Currence

1. Inleiding
In zijn vergadering van 19 juni 2006 heeft de Raad van Commissarissen van Currence Holding B.V. (hierna: Currence) na overleg met de directie deze profielschets vastgesteld. De profielschets zal periodiek worden geëvalueerd.

Ingevolge de wet en de statuten heeft de Raad van Commissarissen tot taak toezicht te houden op het beleid van de directie en de algemene gang van zaken in de vennootschap en de met haar verbonden onderneming. Hij staat de directie met raad terzijde. Bij de invulling van hun taak richten de commissarissen zich naar het belang van de vennootschap en de met haar verbonden onderneming.

De profielschets bevat Algemene en Bijzondere criteria aan de hand waarvan (nieuwe) leden zullen worden aangezocht en aan de hand waarvan zal worden getoetst of een (kandidaat)lid voor (her)benoeming in aanmerking komt. Daarnaast bevat de profielschets een richtlijn voor de samenstelling van de Raad.
De leden van de Raad worden benoemd door de Algemene Vergadering van Aandeelhouders.

2. Criteria
Algemene criteria
Gezien de positie van Currence in het betalingsverkeer, dienen de commissarissen voldoende gewicht te hebben en dienen zij onafhankelijk te zijn en moeten zij boven de partijen kunnen staan. Hun betrokkenheid bij de onderneming dient de geloofwaardigheid van Currence te verstevigen.

Bijzondere criteria

Om in de Raad voldoende aansluiting te houden met de dagelijkse praktijk van het betalingsverkeer beschikt bij voorkeur één van de leden van de Raad over voldoende specifieke kennis van het actuele betalingsverkeer en de relevante ontwikkelingen op dat terrein. Ter voorkoming van belangentegenstellingen mag ook deze commissaris op generlei wijze betrokken zijn bij dan wel verantwoordelijk zijn voor het betalingsverkeer;
Het is van belang dat binnen de Raad voldoende financiële expertise aanwezig is;
Bij het betalingsverkeer speelt innovatie op ICT-gebied, met inbegrip van beveiliging, een belangrijke rol. Het gebruik van nieuwe media is voorts van toenemend belang. Voldoende kennis binnen de Raad op een zwaar strategisch niveau op dit gebied is dan ook van belang;
Kennis en ervaring op het terrein van mededinging en van marktwerkingprocessen zijn van toegevoegde waarde voor de Raad.

3. Samenstelling
De Raad van Commissarissen zal bestaan uit een oneven aantal leden van ten minste drie, waarvan hoogstens één lid gelieerd kan zijn aan aandeelhouders, zonder een formele verantwoordelijkheid voor het betalingsverkeer te bezitten.
De Raad zal zodanig zijn samengesteld dat de leden ten opzichte van elkaar, het bestuur en welk deelbelang dan ook, onafhankelijk en kritisch kunnen opereren en zodanig dat de combinatie van ervaring, deskundigheid en onafhankelijkheid de Raad het best in staat stelt zijn verplichtingen jegens de vennootschap en haar stakeholders na te komen.

In de Raad zullen meerdere van onderstaande kennisgebieden zijn vertegenwoordigd:

  • Actueel betalingsverkeer. De persoon die deze kennis inbrengt kan zonodig gelieerd zijn aan een aandeelhouder, maar hij/zij mag geen formele verantwoordelijkheid voor betalingsverkeer dragen;
  • Mededinging en marktwerking;
  • ICT en nieuwe media;
  • Financieel terrein.