Reglement

Reglement Raad van Commissarissen van Currence Holding B.V.

Artikel 1 Vaststelling en reikwijdte
1.1 Dit Reglement (hierna: het Reglement) is vastgesteld in de vergadering van de Raad van Commissarissen (hierna: de Raad) van Currence Holding B.V. (hierna: Currence Holding) van 28 november 2014.
Currence Holding en haar dochtervennootschappen worden hierna aangeduid als “Currence”.
1.2 Het Reglement geeft in aanvulling op het bepaalde in de wet en de statuten regels met betrekking tot aangelegenheden van de Raad.
1.3 Het Reglement wordt op de website van Currence geplaatst.

Artikel 2 Samenstelling, benoeming en ontslag
2.1 De Raad bestaat uit één of meer natuurlijke personen. Het aantal commissarissen wordt vastgesteld door de Algemene Vergadering van Aandeelhouders (hierna: AvA).
2.2 De leden van de Raad worden benoemd door de AvA voor een periode van vier jaar en kunnen twee maal worden herbenoemd.
2.3 De Raad stelt een profielschets op, rekening houdend met de gewenste deskundigheid en achtergrond van de leden van de Raad. De profielschets wordt op de website van Currence geplaatst.
2.4 De leden van de Raad treden periodiek af volgens een door de Raad vast te stellen rooster. De leden van de Raad kunnen te allen tijde door de AvA worden geschorst en ontslagen.

Artikel 3 Taken en bevoegdheden
3.1 De Raad heeft tot taak toezicht te houden op het beleid van de directie en op de algemene gang van zaken bij Currence. De Raad staat de directie met raad terzijde. Daarnaast adviseert de Raad de AvA omtrent de door de AvA te nemen besluiten tot goedkeuring van de in de statuten genoemde voorgenomen besluiten van de directie. Bij de vervulling van hun taak richten de leden van de Raad zich naar het belang van Currence.
3.2 De Raad heeft toegang tot het kantoor van Currence en is bevoegd de boeken en bescheiden van Currence in te zien.
3.3 De Raad bespreekt ten minste eenmaal per jaar de strategie en de risico’s verbonden aan de onderneming en de uitkomsten van de beoordeling door de directie van de opzet en de werking van de interne risicobeheersings- en controlesystemen.
3.4 Besluiten van de directie, waarvoor op grond van de statuten voorafgaande goedkeuring door de Raad is vereist, kunnen eerst worden genomen nadat de Raad deze goedkeuring schriftelijk heeft gegeven. Vastlegging in de notulen wordt hieronder begrepen.

Artikel 4 Taakverdeling
4.1 De Raad benoemt uit zijn midden een voorzitter en desgewenst een plaatsvervangend voorzitter, die eerstgenoemde bij diens afwezigheid vervangt.
4.2 De voorzitter onderhoudt regelmatig contact met de directie en houdt de andere leden van de Raad regelmatig op de hoogte. De voorzitter treedt zo nodig namens de Raad naar buiten op.
4.3 De voorzitter is tevens voorzitter van de AvA. De leden van de Raad wonen deze vergadering bij, behoudens verhindering wegens zwaarwichtige redenen.
4.4 De Raad kan uit zijn midden een Auditcommissie en een Benoemings- en Remuneratiecommissie instellen. De Raad heeft het recht ook andere commissies in te stellen.

Artikel 5 Informatie
5.1 De directie verschaft de Raad tijdig alle informatie over de feiten en ontwikkelingen met betrekking tot Currence die de Raad nodig heeft voor zijn functioneren.
5.2 De directie zal de Raad ieder jaar ter goedkeuring het jaarplan en de begroting voor het volgende jaar, alsmede de jaarlijks aangepaste meerjarenprognose voorleggen.

Artikel 6 Vergaderingen
6.1 De Raad vergadert in beginsel ten minste vijf maal per jaar overeenkomstig een vooraf vastgesteld schema.
6.2 De Raad vergadert tevens wanneer de voorzitter dan wel een commissaris, dan wel de directie zulks nodig acht.
6.3 De vergaderingen worden geleid door de voorzitter van de Raad. De notulen worden gehouden door de secretaris en worden in de eerstvolgende vergadering door de Raad vastgesteld.
6.4 Besluitvorming vindt in de regel plaats in de vergaderingen van de Raad. Alle besluiten van de Raad worden genomen met volstrekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen. Besluitvorming kan ook buiten vergadering plaats vinden indien een dergelijk besluit schriftelijk aan de leden van de Raad is voorgelegd en alle leden van de Raad hiermee instemmen.
6.5 Eenmaal per jaar bespreekt de Raad buiten aanwezigheid van de directie zijn eigen functioneren en het functioneren van de directie.

Artikel 7 Honorering
7.1 De honorering van de leden van de Raad wordt vastgesteld door de AvA. De honorering is niet afhankelijk van de resultaten van Currence.
7.2 Alle kosten die redelijkerwijs verband houden met de uitoefening van het lidmaatschap van de Raad worden door Currence Holding vergoed.

Artikel 8 Secretariaat
8.1 De Raad voorziet in een secretariaat met een archief, waarin de notulen, andere vergaderstukken en overige relevante documenten worden bewaard. Het secretariaat en het archief worden gehouden ten kantore van Currence Holding.
8.2 De secretaris van de vennootschap ondersteunt de voorzitter van de Raad en is verantwoordelijk voor het secretariaat van de Raad.

Artikel 9 Vertrouwelijkheid
De leden van de Raad zullen alle informatie en documentatie die zij in het kader van hun functie ontvangen vertrouwelijk behandelen, ook na hun aftreden.

Aldus vastgesteld te Amsterdam op 28 november 2014.