Rules & Regulations

De Rules & Regulations (R&R) creëren een gelijk speelveld voor alle partijen die willen deelnemen aan de markt van de nationale collectieve betaalproducten Acceptgiro, iDEAL en Incassomachtigen en het identificatieproduct iDIN.

Met de R&R beoogt Currence voor partijen een open toegang tot de markt. De R&R zijn transparant en niet-discriminatoir en zijn een cruciaal instrument om de belangrijkste doelstelling van Currence te realiseren: het faciliteren van markttransparantie en marktwerking binnen de condities voor een efficiënt en veilig betalingsverkeer.

De R&R bevatten de voorschriften waaraan nieuwe en bestaande marktpartijen moeten voldoen. De voorschriften betreffen onder meer de voorwaarden voor het waarborgen van een efficiënt, veilig en betrouwbaar betalingsverkeer.

De R&R zijn opgebouwd volgens een zogeheten rollenmodel. Iedere rol correspondeert met een specifieke taak in de keten van het betalingsverkeer.
Partijen die aan de in de R&R gestelde eisen voldoen, komen in aanmerking voor een licentie of voor een certificaat, afhankelijk van de rol die ze willen vervullen. Currence verstrekt de licenties en certificaten, een bevoegdheid die is ontleend aan het eigendom van de bij haar ondergebrachte betaalproducten.

Voor elk betaalproduct zijn afzonderlijke R&R’s. Iedere R&R bestaat uit drie delen:

  • een Algemene Toelichting op de bij het betaalproduct onderkende rollen. Deze toelichting geeft een overzicht van de opzet van het rollenmodel en de van toepassing zijnde eisen;
  • de Reglementsbepalingen voor partijen die een rol (gaan) vervullen in het kader van de R&R. Het reglement beschrijft o.a. de aanvraag-, beoordelings-, toekennings-, instandhoudingsprocedures voor de licenties en certificaten;
  • de R&R bepalingen. Hierin zijn de organisatorische, procesmatige en operationele eisen per rol uit het rollenmodel vastgelegd.

Klik hier voor het rollenmodel en de R&R van Acceptgiro
Klik hier voor het rollenmodel en de R&R van iDEAL
Klik hier voor het rollenmodel en de R&R van iDIN
Klik hier voor het rollenmodel en de R&R van Incassomachtigen