Rules & Regulations

De Rules & Regulations (R&R) creëren een gelijk speelveld voor alle partijen die willen deelnemen aan de markt van de nationale collectieve betaalproducten Acceptgiro, iDEAL, (digitaal) Incassomachtigen en het identificatieproduct iDIN.

Met de R&R beoogt Currence voor partijen een open toegang tot de markt. De R&R zijn transparant en niet-discriminatoir en zijn een cruciaal instrument om de belangrijkste doelstelling van Currence te realiseren: het faciliteren van markttransparantie en marktwerking binnen de condities voor de efficiëntie en veiligheid van de verschillende producten van Currence.

De R&R zijn opgebouwd volgens een zogeheten rollenmodel. Iedere rol correspondeert met een specifieke taak in de keten van het betreffende product.
Partijen die aantoonbaar aan de in de R&R gestelde eisen voldoen, komen in aanmerking voor een licentie, een certificaat, of een accreditatieovereenkomst afhankelijk van de rol die ze willen vervullen. Currence verstrekt de licenties, certificaten en accreditaties, een bevoegdheid die is ontleend aan het eigendom van de bij haar ondergebrachte producten.

De R&R bestaat uit drie delen:

  • een Algemene Toelichting op de bij de product onderkende rollen. Deze toelichting geeft een overzicht van de opzet van het rollenmodel en de van toepassing zijnde eisen;
  • een Algemeen Reglement voor partijen die een rol (gaan) vervullen in het kader van de R&R. Het reglement beschrijft o.a. de aanvraag-, beoordelings-, toekennings-, instandhoudingsprocedures voor de licenties, certificaten en accreditaties;
  • de R&R bepalingen. Hierin zijn de organisatorische, procesmatige en operationele eisen per rol uit het rollenmodel vastgelegd.

Klik hier voor het rollenmodel en de R&R van Acceptgiro
Klik hier voor het rollenmodel en de R&R van de online producten iDEAL, iDIN en Incassomachtigen